แผ่นปลิว

โปสเตอร์

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เปิดให้ดาวน์โหลด ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ปฏิทิน

การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ปิดประกาศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart