ประมวลภาพ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1

เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่

วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
24 พฤศจิกายน 2557 13.00 – 16.00 น ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม
โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเตล
กลุ่มผู้แทนจากส่วนราชการ
ระดับจังหวัด
152 คน
25 พฤศจิกายน 2557 13.00 – 16.00 น ห้องศรีสาธร
โรงแรมพิมายอินน์
กลุ่มผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จากกลุ่มอำเภอทางด้านเหนือของจังหวัด
156 คน
26 พฤศจิกายน 2557 13.00 – 16.00 น ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
จากกลุ่มอำเภอทางด้านใต้ของจังหวัด
159 คน

การประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนา

ครั้งที่ ประเด็น เวลา-สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
1 ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องธนานันทน์ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
52 คน
2 ด้านเกษตรกรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องธนานันทน์ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
56 คน
3 ด้านการคมนาคมขนส่ง-โลจิสติกส์ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องธนานันทน์ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
56 คน
4 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องธนานันทน์ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
44 คน

การประชุมกลุ่มย่อยระดับอำเภอ

วันที่ เวลา สถานที่จัดประชุม อำเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
1 เมษายน 2558 13.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ / อ.แก้งสนามนาง / อ.สีดา /
อ.บัวลาย / อ.โนนแดง / อ.บ้านเหลื่อม
27 คน
2 เมษายน 2558 13.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุม อบต.ในเมือง อ.พิมาย / อ. ห้วยแถลง 18 คน
ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลชุมพวง
อ.ประทาย / อ.ชุมพวง / อ.เมืองยาง /
อ.ลำทะเมนชัย
25 คน
ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลหมูสี
อ.ปากช่อง 23 คน
3 เมษายน 2558 09.00 น. – 12.00 น. ห้องประชุม อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด / อ.เทพารักษ์ 23 คน
13.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลโคกสวาย
อ.โนนสูง / อ.โนนไทย 14 คน
ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา / อ.ขามทะเลสอ 36 คน
7 เมษายน 2558 13.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อ.สูงเนิน / อ.สีคิ้ว 24 คน
ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง / อ.พระทองคำ / อ.คง 16 คน
ห้องประชุม อบต. แชะ อ.ครบุรี / อ.เสิงสาง 7 คน
9 เมษายน 2558 13.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุมห้องโสตทัศนศึกษา
ร.ร.โชคชัยสามัคคี
อ.โชคชัย / อ.หนองบุญมาก 17 คน
ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลจักราช
อ.จักราช / อ.เฉลิมพระเกียรติ 12 คน
ห้องประชุม อบต. ภูหลวง อ.ปักธงชัย / อ.วังน้ำเขียว 20 คน
รวม 262 คน

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

เพื่อกำหนดแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
  • เวลา 09.30 -12.30 น.
  • ณ ห้องประชุม V-One 3  (วีวัน 3) โรงแรมวีวันโคราช
  • อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart