เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

 • จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง และมีการเจริญเติบโตของเมือง และมีการขยายตัวด้านการใช้ที่ดินขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาในทุกด้านอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
 • การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดจะทำให้สามารถกำหนดบทบาทและรูปแบบการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมซึ่งจะเป็นกรอบในการกำหนดแผนงาน-โครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ให้สอดคล้องกับตามบทบาท ศักยภาพ การพัฒนาพื้นที่จังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ

ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518

โดยจัดทำผังรายระเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

ขอบเขตการดำเนินงาน

1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)

2) ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน

 • กายภาพ การตั้งถิ่นฐาน และประวัติความเป็นมา
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจและการจ้างงาน
 • เกษตรกรรม
 • อุตสาหกรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประชากร
 • ลักษณะทางด้านสังคม
 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การพัฒนาเมือง ระบบเมืองและชุมชน
 • พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
 • ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบโลจิสติกส์
 • ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3) บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

4) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่

5) จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

6) จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

7) วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

8) จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan)

9) ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ

10) การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่แผนผัง

11) การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

2) ผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

3) ร่างผังเมืองรวมจังหวัดที่ดำเนินการตามองค์ประกอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 พร้อมข้อกำหนด

4) ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ ผังปฏิบัติการเชิง และผังโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเรื่อง

พื้นที่โครงการ

 • พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
 • พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดนครราชสีมา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart